โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งหมด 5 สาขาวิชา จำนวน 180 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดของแต่ละสาขาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา ได้แก่คำพูดจาก สล็อตวอเลท

 • สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 คน

ไขข้อสงสัย PM 2.5 ตากผ้าได้ไหม ควรทำความสะอาดอย่างไร

เปิดไทม์ไลน์หนุ่มเมียนมาถูกชายผิวสีฆ่าย่านสุขุมวิท

SPACEBAR สั่งพักงานช่างภาพ 5 วัน แจงไม่ได้มอบหมายทำข่าวพ่นสีกำแพงวัด

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อม บำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 คน

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี) สาชาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 คน

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ หรือสาชาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 คน

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาชาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 คน

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายการเรียน

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษาตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเสือก สำหรับผู้สมัครที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อนุโลมให้ใช้ใบรับรองผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
 • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไมใส่แว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน
 • สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.43 หรือ แบบ สด.3
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

*ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ*

ผู้ที่สนใจ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.schoolconnex.app/Account/Login สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนได้ที่เฟซบุ๊กเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

เช็กสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์

กทม.เตือนฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทะลุระดับสีแดง 17 เขต!

งานนี้พระจะไม่ยุ่ง! ไม่ขอเป็นพยานให้ป้าฮุบบ้านปมคดีครอบครองปรปักษ์

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รับสมัครนักเรียน 5 สาขา จำนวน 180 คน

admin