Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5.From: web game casino

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đất đai, quản lý đất đai là lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, liên quan đến mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh – quốc phòng và là mối quan tâm của từng người dân…

Luật Đất đai sửa đổi được thông qua sẽ góp phần giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc hiện nay về quản lý đất đai; đồng thời góp phần kiến tạo cho sự phát triển sắp tới với tư duy, quan điểm mới và đột phá.

“Chính vì vậy, sau khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua, vấn đề tiếp theo là làm sao để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách trong Luật vào cuộc sống, đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng, đẩy mạnh thương mại hóa đất đai, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh – quốc phòng…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đưa Luật Đất đai sửa đổi vào cuộc sống cần trên tinh thần số lượng nghị định phải ít nhất; triển khai, áp dụng luật khoa học, chặt chẽ.

Liên quan đến việc đưa Luật Đất đai vào cuộc sống, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết Bộ đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Luật Đất đai sửa đổi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong đó, phân công cụ thể cho từng bộ ngành xây dựng văn bản thi hành dưới luật, có tiến độ cụ thể; triển khai tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai sửa đổi, các văn bản thi hành; công tác kiểm tra giám sát,…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi.From: web game casino

Cùng với đó là đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật, đưa các điều khoản, quy định của Luật đất đai sửa đổi được thực thi, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, hoàn thiện, và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi, bảo đảm hiệu lực đồng thời, đồng bộ, thống nhất.

Các bộ, ngành cần rà soát kỹ lưỡng những điều, khoản của Luật Đất đai sửa đổi giao thẩm quyền cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ quy định, hướng dẫn thực hiện, để phối hợp triển khai xây dựng 1 nghị định hướng dẫn chung và một số nghị định riêng có tính chuyên môn đặc thù.

“Tinh thần chung là số lượng nghị định phải là ít nhất; triển khai, áp dụng luật khoa học, chặt chẽ”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng lưu ý, các bộ ngành rà soát kỹ, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết, và phải được ban hành trước thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong Luật để có thời gian tập huấn, tuyên truyền, kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà- Khẩn trương đưa Luật Đất đai vào cuộc sống

admin